Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Van der Zwan Advocaten te Den Haag zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage op 22 april 2004 onder nummer 39/2004.

1a. Van der Zwan Advocaten is een eenmanszaak en is de handelsnaam van Richard Matthijs van der Zwan.

1b. Tot Van der Zwan Advocaten behoren Mr. R.M. van der Zwan, voornoemd, en de op basis van een arbeidsovereenkomst aan Van der Zwan Advocaten verbonden personen.

2a. Van der Zwan Advocaten verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht (ook wel te noemen “de opdracht”), tenzij voorafgaande aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2b. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Van der Zwan Advocaten voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.

4a. Alle overeenkomsten tot opdracht worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Van der Zwan Advocaten.

4b. De opdrachtgever stemt er mee in dat Van der Zwan Advocaten de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door Van der Zwan Advocaten de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.

5a. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid jegens cliënten en derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van der Zwan Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Van der Zwan Advocaten in verband met die verzekering draagt.

5b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Van der Zwan Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Van der Zwan Advocaten aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €10.000,-

5c. Van der Zwan Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door Van der Zwan Advocaten ingeschakelde derden.

6a. De cliënt is voor de uitvoering van een opdracht het honorarium, vermeerderd met verschotten, 5% kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

6b. Door Van der Zwan Advocaten kan aan een cliënt een voorschot worden gevraagd en ook kan tussentijds een aan cliënt gedeclareerd worden. Het voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie.

6c. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

7a. Declaraties van Van der Zwan Advocaten zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar.

7b. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt gehouden aan Van der Zwan Advocaten de invorderingskosten gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag te vergoeden alsmede de geldende wettelijke rente.

7c. Opdrachtgever stemt ermee in dat Van der Zwan Advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen Van der Zwan Advocaten of de aan haar verbonden derdengeldstichting van de betreffende opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

8. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk op alle overeenkomsten van opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

9. Op de rechtsverhouding tussen Van der Zwan Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.