• 7/03/13

Is de staatssteun die PSV heeft gekregen geoorloofd?

Brussel wil meer weten over de financiële steun die voetbalclub PSV heeft gekregen van de gemeente Eindhoven. De Europese Commissie heeft daarnaast ook twijfels over de financiële hulp die is gegeven van de staat aan vier andere B.V.O. ‘s. De vraag die nu veelvuldig in de media naar voren komt is of staatsteun wel geoorloofd is en of als slechts enkele clubs die steun krijgen, er wel sprake is van eerlijke concurrentie en dus fair play. In dit artikel zal worden ingegaan in welke gevallen staatsteun geoorloofd is en welke criteria daaraan verbonden zijn.

EVRM

Op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is staatssteun verboden. In art. 87 lid 1 EG-Verdrag wordt het begrip steunmaatregel omschreven.

“Steunmaatregelen van de Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijk markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt”.

Er zijn echter uitzonderingen bekend waarin staatssteun onder bepaalde voorwaarden wel geoorloofd is. Dit is het geval als het algemeen belang daarmee gediend is. Het blijft echter altijd van belang dat de concurrentie op de markt – in dit geval vooral de Nederlandse voetbalwereld – niet te veel verstoord wordt door de verkregen staatsteun. De Europese Commissie bepaalt of aan de gestelde voorwaarden van staatsteun is voldaan.

Melding aan de Europese Commissie

Indien er staatssteun wordt gegeven aan een bepaalde instantie dan moet dit tijdig aan de Europese Commissie worden gemeld. Dit heef PSV destijds ook gedaan. Indien dit niet gebeurd kan dat namelijk leiden tot een verplichting voor het overheidsorgaan om de steun terug te vorderen.

Het doel is dat de vrije mededinging niet wordt verstoord. Aangezien de BVO’s als ondernemingen dienen te worden beschouwd, vallen deze ook onder de mededingingsregels.

Punten van het onderzoek

Het onderzoek van de Europese Commissie zal zich waarschijnlijk focussen op 2 punten:
–    PSV heeft in 2011 de voetbalgronden van de club voor bijna 48,1 miljoen euro verkocht aan gemeente Eindhoven. De gemeente heeft deze grond vervolgens weer in erfpacht weer aan PSV teruggegeven. PSV betaalt een jaarlijkse erfpacht van 2,4 miljoen euro. Is dit reëel en wordt P.S.V. hierdoor niet onredelijk bevooroordeeld?
–    Daarnaast zal bekeken worden of gemeente Eindhoven het Philips Stadion gebruikt voor meer dan alleen voetbal. Dit kan namelijk een verbonden voorwaarde zijn voor de financiële steun aan PSV.

Criteria

Bij het onderzoek zullen de volgende 5 criteria van groot belang zijn:

  1. De steun moet bekostigd zijn met overheidsgeld dus: was die € 48.100.000,00 belastinggeld? Het zal eenvoudig zijn aan te tonen of dit wel of niet het geval is. Van belang bij de huur kan zijn of de gemeente een realistische huurprijs vraagt. Dit zal vergeleken kunnen worden met de huur die andere clubs betalen.
  2. De steun gaat naar een onderneming. Dit is ook eenvoudig te achterhalen. Ging het geld naar de bankrekening van de profclub PSV of betaalt de profclub minder geld aan huur dan zij normaal zou moeten.
  3. De onderneming heeft door de steun een voordeel die de onderneming niet langs normale commerciële weg zou hebben verkregen. De vraag hier is of PSV een voordeel heeft gekregen door de transactie die zij anders niet gehad zou hebben? Indien PSV – zoals uit meerdere berichten uit de media lijkt – het geld heeft ontvangen dan is het van belang of zij voor haar stadion elders ook dit bedrag zou hebben gekregen. Bij de huurkwestie zal van belang zijn of PSV een soortgelijk stadion bij een andere organisatie voor dezelfde prijs zou kunnen krijgen. Zijn de prijzen markconform dan is er geen sprake van staatssteun.
  4. Indien het voordeel selectief is – dus als alleen PSV profiteert van de steun en de concurrentie niet – dan kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatsteun.
  5. Tenslotte moet het voordeel de potentiële concurrentie vervalsen en invloed hebben op de handel tussen landen in de interne (Europese) markt. Dit betekent vrij vertaald dat PSV er ten opzichte van de concurrentie op vooruit moet zijn gegaan. Van belang hierbij is dat de Europese Commissie snel van oordeel is dat er sprake is van concurrentievervalsing en een belemmering van het vrije handelsverkeer tussen lidstaten. Dit werkt niet in het voordeel van PSV.

Wethouder Depla gemeente Eindhoven

Wethouder Depla gaf in 2011 reeds te kennen zich niet druk te maken over de mogelijke ongeoorloofde staatsteun door de gemeente Eindhoven. Het reddingsplan van PSV is destijds namelijk uitvoerig getoetst aan de kaders van de Nederlandse staat op dit gebied. Daar deze kaders zijn afgestemd op de Europese voorwaarden moeten er geen problemen ontstaan. Binnenkort zal uit het onderzoek van de Europese Commissie duidelijk worden of er wellicht toch sprake is geweest van ongeoorloofde staatsteun.

 

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.