• 15/09/16

Niet eens met een schikkingsvoorstel van de KNVB?

15 september 2016 – In de voetballerij ontvangt een speler regelmatig gele en/of rode kaarten. Via Sportlink wordt hiervan na de wedstrijd melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Het bestuur amateurvoetbal stuurt in veel gevallen een schikkingsvoorstel toe aan de speler in kwestie. (conform de Handleiding tuchtzaken Amateurvoetbal).

Wat kan je doen als je het niet eens bent met dit voorstel? Wat is de procedure en zijn hier risico’s aan verbonden? In dit artikel zal hier nader op ingegaan worden.

Tuchtprocedure

Als betrokkene niet binnen de termijn van drie werkdagen reageert op het schikkingsvoorstel (door middel van een schriftelijk gemotiveerd verweerschrift), wordt aangenomen dat het voorstel is aanvaard en is de straf onherroepelijk geworden. Indien je het niet eens bent met het voorstel, moet je dit gemotiveerd aangegeven in een verweerschrift. Vervolgens zal de zaak worden aangemeld bij de tuchtcommissie van de KNVB. Hiermee begint de tuchtzaak.

Wie zitten er in de tuchtcommissie?

De tuchtcommissie bestaat uit vrijwilligers die naast passie en kennis van het voetbal ook een juridische achtergrond hebben. Deze leden worden door de verenigingsraad amateurvoetbal gekozen en zijn niet in dienst bij de KNVB.

Hoe gaat de tuchtcommissie te werk?

De tuchtcommissie heeft als opdracht om de zaak grondig te onderzoeken en op basis daarvan te oordelen of er al dan niet een sanctie opgelegd moet worden. Er moet een volledige tuchtrechtelijke behandeling plaatsvinden, hetgeen concreet betekent dat van alle betrokkenen (betrokken spelers van beide verenigingen, scheidsrechter, grensrechter, rapporteur etc.) de mogelijkheid krijgen om een schriftelijke verklaring af te leggen. Als er beeldmateriaal is, heeft betrokkene ook de mogelijkheid om deze beelden in de procedure te brengen. Op basis van het volledige dossier doet de  tuchtcommissie vervolgens uitspraak.

Mondelinge behandeling

Indien er bij de tuchtcommissie vragen rijzen over de verklaringen dan kan de tuchtcommissie besluiten om een mondelinge behandeling in te plannen. In dat geval zullen de betrokkenen worden gehoord door de tuchtcommissie.

Risico afwijzen schikkingsvoorstel

sport_groot_2 bannerBelangrijk om te weten is dat een schikkingsvoorstel in de regel 1 wedstrijd minder is dan de straf die door de tuchtcommissie bij een volledige behandeling wordt opgelegd (indien het ten laste gelegde bewezen wordt verklaard). Door niet akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel loop je dus het risico dat uiteindelijk door de tuchtcommissie een hogere straf wordt opgelegd.

Niet eens met uitspraak tuchtcommissie?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de tuchtcommissie, bestaat er in vrijwel alle gevallen de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Dit moet worden ingediend bij de Commissie van Beroep. Voor het indienen van een beroepschrift geldt een korte beroepstermijn (vaak 6 werkdagen gerekend vanaf het moment van verzending van de uitspraak).

Beroepschrift

In het beroepschrift moet onder meer staan, tegen welke uitspraak beroep wordt aangetekend en wat de gronden van het beroep zijn. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de straf niet automatisch opgeschort. Hiertoe zal een afzonderlijk verzoek ingediend moeten worden.

Voordat de commissie van beroep een zaak in behandeling kan nemen, moet binnen veertien dagen een waarborgsom worden betaald (€ 47,80 voor leden en € 72,10 voor verenigingen). De Commissie van Beroep bestaat uit 3 leden. Deze leden mogen uiteraard geen zitting hebben genomen in de procedure daarvoor. Het beroep is vaak enkel schriftelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal er (opnieuw) een mondelinge behandeling worden ingepland.

Hulp van De Voetbaladvocaat?

Ons kantoor heeft veel ervaring op het gebied van tuchtprocedures bij de KNVB. Wij kunnen u op elk moment in de procedure voorzien van juridische bijstand. Door onze ervaring kennen wij de klappen van de zweep en weten wij welke punten doorslaggevend zijn in een zaak.

Kosten van rechtsbijstand

In Nederland geldt het principe dat rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk moet zijn. Indien iemand geen advocaat kan betalen, bestaat er de mogelijkheid om op ‘pro deo’ basis te werken. In dat geval worden de kosten van rechtsbijstand grotendeels vergoed door de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) en hoef je alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen.

Helaas verleent de Raad voor Rechtsbijstand voor tuchtzaken bij de KNVB geen gesubsidieerde rechtsbijstand. Volgens de Raad is hier namelijk sprake van een ‘hobbymatig’ karakter. Ook een rechtsbijstandverzekering heeft meestal in de polisvoorwaarden staan dat het inschakelen van een specialistische advocaat niet mogelijk is. Van der Zwan Advocaten kan daarom de zaak alleen op betalende basis aannemen.

Voor zaken met een relatief minder groot belang (paar wedstrijden schorsing op een lager niveau) is het vaak daarom ook een financiële afweging om gebruik te maken van een advocatenkantoor. Als er een groter belang is – bijvoorbeeld een speler van het 1e elftal of als een elftal uit de competitie wordt gehaald – dan adviseren wij u om hiervoor juridische bijstand in te schakelen. U vergroot hiermee namelijk de kans dat het beroep succesvol zal zijn. In het verleden heeft ons kantoor diverse verenigen en spelers met succes bijgestaan. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel vrijblijvend voor het maken van een afspraak naar: 070 – 789 00 90.

banner_voetbal_1.1

Contact

Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

Over ons

Voetbaladvocaat.nl is een initiatief van Van der Zwan Advocaten. Advocaat Richard van der Zwan is gespecialiseerd in sportrecht in het algemeen en voetbal in het bijzonder.